057 42 33 51 info@gvbboezinge.be18

Bij schoolafwezigheden geldt volgende reglementering:

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden - gelet op het feit dat er geen leerplicht is - niet gewettigd worden door medische attesten. Het is wel aan te bevelen dat de ouders de kleuterleidster informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. (Een telefoontje naar de school volstaat reeds.)

Vergeet echter niet dat veelvuldige afwezigheid in de kleuterschool een achterstand kan teweegbrengen. Op de kleuterschool worden heel wat zaken aangebracht die van belang zijn voor het latere leren in de lagere school. Daarom doet u er goed aan om uw kind zoveel mogelijk naar school te brengen.

Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor leerlingen van het lager onderwijs.

De richtlijnen van de Vlaamse regering stelt echter dat elke kleuter van de derde kleuterklas 220 halve dagen dient aanwezig te zijn op school en dit over het volledige schooljaar. Indien de kleuter hieraan niet voldoet kan hij/zij de overstap naar het eerste leerjaar niet zomaar maken.

Meer info hierover op www.kleuterparticipatie.be

Lager onderwijs

Er zijn drie categorieën van gewettigde afwezigheid van een schoolplichtig kind:

 1. Ziekte
  • Afwezigheden wegens ziekte t.e.m. drie opeenvolgende schooldagen : briefje van de ouders volstaat. Vanaf de vierde keer moet de afwezigheid door een medisch attest (doktersbriefje) gewettigd worden. Afwezigheden langer dan drie dagen moeten steeds door een medisch attest gewettigd worden.
 2. Van rechtswege gewettigde afwezigheid (hiervoor is geen akkoord van de directeur nodig)
  • begrafenis of huwelijk van iemand die onder hetzelfde dak woon(de)(t) of van een bloed- of aanverwant;
  • oproeping of dagvaardiging voor de rechtbank;
  • bijwonen van familieraad;
  • maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming;
  • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;
  • feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing.
 3. afwezigheden mits toestemming van de directeur
  • overlijden van iemand die onder hetzelfde dak woonde, of bloed- of aanverwante t.e.m. de 2de graad;
  • actieve deelname bij een selectie voor cultureel/sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen);
  • uitzonderlijk persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen mits voorafgaand akkoord van de directie) (bvb. moeder werd opgenomen in het ziekenhuis en het kind kan op bezoek gaan).

Problematische afwezigheden

Wanneer een kind meer dan 10 halve schooldagen onwettig afwezig is op school dan worden volgende maatregelen genomen:

 • het CLB-centrum wordt op de hoogte gebracht en er wordt een begeleidingsplan uitgewerkt waaraan de ouders zich dienen te houden. Dit begeleidingsdossier wordt op school bewaard en moet aan de verificateur overgemaakt worden die eventueel verdere stappen kan ondernemen indien het schoolverzuim niet afneemt en het begeleidingsplan onvoldoende vruchten afwerpt.
 • Deze maatregelen worden genomen om het spijbelen tegen te gaan. Wij zijn er echter van overtuigd dat u het belang van het onderwijs voor uw kind(eren) niet onderschat en dat we dergelijke maatregelen op onze dorpsschool niet zullen moeten nemen.